Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników placówek edukacyjnych

Wstęp

Szkolenie e-learning, w którym uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć i uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków wśród dzieci. Ponadto jest to kurs  dla osób, które prowadzą inne zajęcia z niepełnoletnimi podopiecznymi, np. trenerów, instruktorów, lektorów języków obcych, pilotów wycieczek oraz dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania I pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dzieci. Każdy uczestnik kursu przez internet, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Szkolenie zawiera moduły poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom  w różnym wieku.

 

Program szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej

 • omdlenie

 • napady drgawek – padaczka - epilepsja

 • zadławienia, w tym zadławienia u dzieci do 1 roku życia, do 3 lat i powyżej

 • oparzenie termiczne

 • uraz głowy i klatki piersiowej

 • złamania

 • skręcenia i zwichnięcia

 • rana urazowa

 • obce ciało w ranie i oku

 • amputacja urazowa

 • porażenie prądem elektrycznym

 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne

 • pozycja boczna bezpieczna

 • meldunek wzywania pomocy i schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi:

  a) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO  dorosłych

  b) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO noworodka, niemowlęcia i dziecka

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r.poz.917 z późn.zm.),Rozp. MEN z dnia 31 października 2018 r.(Dz.U. 2018 poz. 2140)