Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przez internet

Wstęp

Szkolenia BHP przeciwpożarowe przez Internet dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Szkolenia BHP przeciwpożarowe online są nastawione na zapoznanie pracowników różnych zakładów pracy z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia okresowego zdobędą niezbędną wiedzę z dziedzin organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych oraz prawnych, które są użytkownikami danego budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapobiegania pożarom, zagrożenia pożarowego dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru w oparciu o charakterystykę danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu, zasad postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego online dowiedzą się również, jak utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

1 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

2 Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów

3 Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

4 Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru

5 Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji

6 Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe

7 Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego

Podstawa prawna

Art. 2091 Kodeksu Pracy