Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Wstęp

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, mające na celu odświeżenie oraz aktualizację wiedzy z zakresu branży bezpieczeństwa i higieny pracy. W sposób praktyczny przygotuje do pełnienia odpowiedzialnej funkcji.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści szkolenia okresowego pracowników służby BHP

Po zakończeniu kształcenia pracownik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Na terenie kraju jest wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokument jest waży przez 5 lat, zgodnie z określonym w rozporządzeniu.

Co zyskasz, korzystając z naszego serwisu?

  • Dostęp do interesujących zagadnień dotyczących aktualnych wyzwań służb

  • Wypełnienie wymogów prawnych. 

  • Szkolenie okresowe online, jak i test egzaminacyjny, nieograniczone czasowo. 

Wieloletnie doświadczenie w branży umożliwia nam świadczenie wysokiej jakości usług. Zapewniamy profesjonalne doradztwo pracownikom z zakresu BHP. Nasz serwis pozwala na ukończenie nauczania w trybie e-learning.

Program szkolenia dla Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kurs jest bogaty w przydatną wiedzę. Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy. Poznaj plan ramowy.

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

-urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

-urządzenia zabezpieczające;

-środki ochrony indywidualnej

6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8 Nowoczesne metody pracy służby bhp

9 Nowoczesne metody szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Kurs odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia okresowego dla pracowników służby w dziedzinie BHP, zob. Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)