Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

Wstęp

Szkolenia e-learnignowe BHP dla pracodawców, którzy podejmują się samodzielnego wykonywania zadań służby BHP w swoim zakładzie.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy:

  • na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą samodzielnie wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zatrudniają do 10 pracowników 
  • zatrudniają do 50 pracowników i są zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.Trzecia lub niższa kategoria ryzyka zawodowego zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 Marca 2021 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( Dz.U. 2021 poz. 489) ) obejmuje: Produkcja odzieży; produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Transport lotniczy; Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; Informacja i komunikacja; Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Wynajem i dzierżawa; Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; działalność detektywistyczna i ochroniarska; działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne; edukacja; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Uwaga - w zakresie szkolenia niezbędna, wzorcowa dokumentacja bhp.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,

c) organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

e) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,

f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia dla Pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp

1.Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,

d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,

e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,

h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

i) nadzór i kontrola warunków pracy

2.Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

3.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów

4.Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

6.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7.Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

8.Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby

9.Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp, w tym metodyka instruktażu stanowiskowego

10.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11.Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

 

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917. z późn. zmianami)