Szkolenie okresowe bhp stomatologów i asystentek/asystentów stomatologicznych

Wstęp

Kurs BHP online dla stomatologów oraz pracowników asystujących w trakcie zabiegów, uwzględniający specyfikę pracy w gabinecie dentystycznym. Tematyka naszego e-learningowego szkolenia porusza szczegółowo problemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z ergonomią jak i narażeniem na czynniki biologiczne i niebezpieczne, powstające przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz obsługując sprzęt techniczny, emitujący szkodliwe promieniowanie np. aparaty RTG czy lampy laserowe.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności czynnikami biologicznymi i ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Lekarzy stomatologów oraz asystentów/asystentek stomatologicznych - pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy stomatologów oraz asystentów, narażonych na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym wyposażenia w monitory ekranowe oraz aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG, emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe, mikroskopy oraz pozostałe urządzenia wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r,poz 917 z późn. zm.)