Regulamin platformy

                                                                                                                  Regulamin korzystania ze szkoleń bhp metodą e-learningową

 

Regulamin określa zasady korzystania z  serwisu e-learningowego www.eSzkoleniaBHP.com  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu  jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

                                                                                                                                                                 §1

                                                                                                                                                            Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 

Usługodawca

Wyłącznym właścicielem platformy ze szkoleniami okresowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - www.eSzkoleniaBHP.com jest firma    BU-MOR M.M. Bułka Sp. J. z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zagrodowej 67, zwana dalej Spółką. NIP: 5492454458, REGON: 382878531, KRS: 0000777660, tel. 507022814, e-mail [email protected]

Platforma e-learningowa

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem http://www.eSzkoleniaBHP.com  umożliwiający dostęp do szkoleń  e-learningowych.

Nabywca:                                                                                                                                  

Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w www.eSzkoleniaBHP.com

Użytkownik:                                                                                                                                      

Osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawa , wskazana z imienia i nazwiska, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

Certyfikat:                                                                                                                                           

Pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie e-learningowe

Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych dostępny na platformie e-learningowej, połączonych w jedną, spójną całość w formie prezentacji multimedialnych oraz dodatkowo w formie videoprezentacji i filmów edukacyjnych, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie i programie szkolenia.


                                                                                                                                         §2

                                                                                                                                                     Informacje ogólne

 

 1. Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.eszkoleniabhp.com  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zarejestrowanie się w www.eszkoleniabhp.com jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.
 4. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ. W przypadku, gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected],  w celu uzyskania pomocy.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Spółki wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

                                                                                                                                                                 §3

                                                                                                                                                        Ceny i płatności

 

 1. Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.
 2. Cena zwiera:
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych, również po zakończeniu szkolenia
 • Opłatę za przesyłkę certyfikatu
 • Certyfikat
 • Egzamin
 • Konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia

      3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

      4. Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”.

      5. Forma płatności:

 • Przelew tradycyjny
 • Przelew wykonany przez system „Przelewy24”
 • Karta płatnicza - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

      6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za      szkolenie     e-learningowe nie jest zwracana.

      7. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań  z  winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

      8. Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

      9. Promocja -20% na wszystkie szkolenia dostępne na platformie obowiązuje od 12.07.2020 r. na czas nieokreślony.

 

                                                                                                                                                                 § 4

                                                                                                                    Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

 

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.eSzkoleniaBHP.com . Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 4. Szkolenia okresowe BHP są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.
 5. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika. 
 6. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.
 7. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.
 8. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie  60% poprawnych odpowiedzi.
 9. Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane, które są niezbędne do wystawienia Certyfikatu
 10. Egzamin jest nieograniczony czasowo.
 11. Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat - test można rozwiązywać wielokrotnie.

 

                                                                                                                                                                 § 5

                                                                                                                                       Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z platformy e-learningowej.
 2. Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu,  Certyfikat nie zostanie wystawiony.
 3. Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Nabywca.
 4. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, zaświadczenie dostępne jest również w zakładce „Certyfikaty”.

 

                                                                                                                                                                 § 6

                                                                                                                                                          Reklamacje i odstąpenie od umowy

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: [email protected] 
 2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację
 • rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy
 • opis reklamacji
 • okoliczności uzasadniające reklamację

      3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje  złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

      4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę.

      5. Ze względu na rodzaj usług i produktów stanowiących przedmiot Umowy, tzn. świadczenie, które nie może zostać zwrócone Zamawiąjący - Kupujący - Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą dokonania opłaty i udostępnienia szkolenia lub udostępnienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, przystąpienia do egzaminu, rozwiązania końcowego testu z wynikiempozytywnym lub negatywnym , zakończenia szkolenia, pobrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, I pomocy lub ppoż.
 
      6. Zamawiającemu - Kupującemu - Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku dokonania wpłaty za jej przedmiot.
 
      7. Zamawiający - Kupujący - Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie zostały udostepnione materiały szkoleniowe lub pobrane udostępnione materiały szkoleniowych, przystąpienia do końcowego egzaminu, rozwiązania testu, pobrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 
      8. Zamawiający - Kupujący - Użytkownik, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien zawiadomić Usługodawcę o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia (email lub poczta tradycyjna) w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 
      9. Usługodawca, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8,   wystawi korektę faktury oraz dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia korekty faktury.
 
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Usługodawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.

 

                                                                                                                                      § 7

                                                                                                                                                      Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy e-learningowej www.eSzkoleniaBHP.com, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma e-learningowa www.eSzkoleniaBHP.com oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.).
  Niniejszy program komputerowy jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę - Spółkę Jawną BU-MOR M.M. Bułka.
  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Usługodawcy - Spółki Jawnej BU-MOR M.M. Bułka., z siedzibą w Oświęcimiu.
 2. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

 

                                                                                                                                                                § 8

                                                                                                                                                Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności  skorzystania z niego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.eSzkoleniaBHP.com . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i  oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2020 roku.
 6.  Zmiany Regulaminu będą zamieszczane w tym punkcie:....................................................