Testy BHP online

W czasie szkoleń okresowych BHP dokonywanych przez Internet każdy pracownik otrzymuje informacje dostosowane do charakteru wykonywanego przez niego zawodu, wymagane do tego, by podejmowane przez niego w czasie pracy działania były zgodne z normami. Szkolenie okresowe online ma za zadanie aktualizować i uzupełniać wiedzę już posiadaną, np. dotyczącą oceny zagrożeń, sposobów ograniczania niebezpieczeństw czy metod działania w określonych przypadkach. Przedstawione poniżej testy BHP są natomiast sposobem na sprawdzenie własnej wiedzy. Dzięki nim można zweryfikować przygotowanie oraz sprawdzić, w jakim stopniu szkolenie przez Internet wpłynęło na zakres posiadanych umiejętności. Dzięki komfortowej formie platformy e-learning uczestnicy kursów mogą samodzielnie oszacować poziom swojej wiedzy, a wygodna forma testów online BHP pozwala na określenie, do których tematów należy wrócić, a które informacje jeszcze raz powtórzyć. Co ważne, wszystkie materiały dydaktyczne zawarte na platformie e-learning są przygotowywane przez specjalistów z zakresu BHP.

 

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

 1. Najwyższa Izba Kontroli,
 2. Państwowa Inspekcja Pracy,
 3. Prokuratura.

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 2. Państwowa Inspekcja Pracy,
 3. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

Do  podstawowych obowiązków osób kierujących pracowniami należy;

 1. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to:

 1. Umowa zlecenie
 2. Umowa o dzieło,
 3. Umowa o pracę.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym  co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:

 1. 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 2. 10 kolejnych dni kalendarzowych,
 3. 10 dni roboczych.

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

 1. Kierownik działu BHP,
 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy,
 3. Pracodawca

Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

 1. Całkowicie zabronione,
 2. Dozwolone w łącznym czasie nieprzekraczającym  8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po których powinna nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy
 3. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby  trwa:

 1. Do 4 godzin,
 2. Powyżej 4 godzin,
 3. Powyżej 6 godzin.

W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż::

 1. 20° C,
 2. 18° C,
 3. 16° C.

Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:

 1. Pole elektrostatyczne,
 2. Wymuszona pozycja przy pracy,
 3. Promieniowanie podczerwone.

 

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

 1. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy,
 2. Sprawności wzroku pracownika,
 3. Czasu pracy.

Kobieta zatrudniona przy pracy stałej przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo przenosić:

 1. 25 kg,
 2. 20 kg,
 3. 12 kg.

Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas::

 1. Przekraczający 55 dB,
 2. Przekraczający 60 dB,
 3. Przekraczający 65 dB.

Czy kobietę w ciąży wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

 1. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody,
 2. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych,
 3. Nie wolno zatrudnić w żadnym przypadku.

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

 1. Powodujące niezdolność do pracy,
 2. Powodujące skaleczenie pracownika,
 3. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć pracownika.

Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

 1. Pracodawca,
 2. Zakład  Ubezpieczeń Społecznych,
 3. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy:

 1. Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,
 2. Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
 3. W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy.

W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany:

 1. Jak najszybciej opuścić miejsce pracy,
 2. Powiadomić służbę BHP,
 3. Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego.

Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

 1. 21 dni od daty wypadku,
 2. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
 3. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Okresowym, profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają:

 1. Pracownicy zatrudnieni tylko na stanowiskach robotniczych,
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe,
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie.