A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative-office employees

Wstęp

Online health and safety training for administrative and office employees

Szkolenie bhp online w języku angielskim, w trakcie którego pracownik zapozna się z wymogami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie obsługiwane są monitory ekranowe. Podczas naszego kursu internetowego, uczestnik pozna również bezpieczne metody pracy, zgodnie z najnowszymi wytycznymi ergonomii pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno-biurowych

1. Selected legal regulations in the field of labor law regarding health and safety at work, including:
a) the rights and obligations of employees and employers in the field of occupational health and safety and liability for violation of health and safety rules and regulations,
b) protecting the work of women and young people,
c) accidents at work and occupational diseases and related services,
d) preventive protection of employees' health

2. Progress in the assessment of threats by factors occurring in work processes and in the field of methods of protection against threats to the health and life of employees

3. Problems related to the organization of the positions of administrative and office employees, taking into account the principles of ergonomics, including positions equipped with screen monitors and other office equipment

4. Procedure in the event of accidents and emergency situations (e.g. fire, breakdown), including first aid in the event of an accident

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp z późn zm., Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2019r. poz. 1040)