Szkolenie okresowe bhp kadry kierowniczej PSP

Wstęp

Szkolenie BHP e-learning dla strażaków zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Komendach Państwowej Straży Pożarnej oraz osób na stanowiskach kierowniczych w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych i Szkołach Wyższych PSP.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i służby oraz ryzyka związanego z tymi  zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i służby ,

c) ochrony funkcjonariuszy pożarnictwa oraz pracowników cywilnych przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą i służbą

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Kadry kierowniczej i osób kierujących funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy, w szczególności:
a) obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp:
- prawa i obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej,
- prawa i obowiązki osoby kierującej funkcjonariuszami pożarnictwa i pracownikami cywilnymi,
- obowiązki funkcjonariusza pożarnictwa i pracownika cywilnego w zakresie bhp.
b) ochrony pracy kobiet:
- wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
- obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony kobiet w ciąży.
c) profilaktyczna opieka zdrowotna nad funkcjonariuszami pożarnictwa i pracownikami cywilnymi - badania wstępne, okresowe, kontrolne;
d)organizowanie i tworzenie służby bhp:
- zasady tworzenia służby bhp,
- zadania służby bhp.
e) odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i prawa pracy

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań funkcjonariuszy pożarnictwa i pracowników cywilnych. Szkolenia wstępne i okresowe. Metodyka instruktażu stanowiskowego.

4. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP.

5. Okoliczności i przyczyny wypadków i chorób zawodowych funkcjonariuszy pożarnictwa i pracowników cywilnych. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy/służby i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. Świadczenia przysługujące w razie wypadków w związku ze służbą i zasady ich przyznawania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp. Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy.