Szkolenie okresowe bhp wykładowców uczelni wyższych

Wstęp

Szkolenia BHP online dla pracowników dydaktycznych uczelni wyższych, akademii, uniwersytetów i innych szkół wyższych. W trakcie naszego kursu bhp elearning, wykładowcy zaktualizują wiedzę w zakresie bezpiecznej pracy podczas prowadzenia wykładów i wykonywania innych czynności związanych z zatrudnieniem w szkole wyższej, w tym podczas pracy zdalnej.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Wykładowców i nauczycieli uczelni wyższych

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy wykładowców i nauczycieli szkół wyższych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe

4.Postępowanie w razie wypadków, w tym studentów i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, Ustawa Kodeks pracy.