Szkolenie okresowe bhp kierowców

Wstęp

Szkolenia okresowe BHP przez Internet przeznaczone dla kierowców w tym dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi oraz innych osób kierujących samochodami,  których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z wyjątkiem kierowców przewożących materiały niebezpieczne.

Uwaga – korzystna cena kursów!

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami - tel. 507022814

Program szkolenia dla Kierowców - pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6 Rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy kierowców samochodów służbowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym omówienie czasu pracy kierowców.

4.Postępowanie w razie wypadków, w tym sytuacje kryzysowe na drodze (awaria, wypadek, agresja na drodze, napady na kierowców, agresja ze strony klientów taksówek) i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)