Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej

Wstęp

Szkolenie BHP on-line dla pracodawców oraz innych osób zarządzających personelem medycznym, zatrudnionym w jednostkach naukowo - badawczych, aptekach, punktach aptecznych, itp. Nasze szkolenie okresowe bhp dla farmaceutów zawiera szereg materiałów szkoleniowych jako prezentacja w formie filmów edukacyjnych, videoprezentacji oraz prezentacji multimedialnych. Kurs bhp omawia również tematy związane z COVID-19 (koronawirus, SARS-CoV-2)

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w aptekach
    i jednostkach naukowo - badawczych.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących personelem farmaceutycznym powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w aptekach

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

- ochrony pracy kobiet i młodocianych;

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy w aptekach i placówkach naukowo-badawczych

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, chemicznymi, biologicznym, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w aptekach oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach naukowo - badawczych oraz aptekach, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, oraz inne urządzenia wykorzystywane w  jednostkach naukowo-badawczych i aptekach; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań farmaceutów i personelu medycznego w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, Ustawa Kodeks pracy.