Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy

Wstęp

Szkolenie okresowe BHP w formie e-learning przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych dodatkowo wykonujących czynności służbowe w trakcie wizyt na budowach.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych;
  5. ochrony pracowników przed zagrożeniami w trakcie wykonywania obowiązków na placach budów.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno-biurowych wykonujących czynności służbowe w trakcie wizyt na budowach

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, łączonej z wizytami na budowie, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe oraz środki ochrony w trakcie pobytu na budowie

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.