Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Wstęp

Szkolenia w formie e-learning, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania I pomocy

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc w sytuacjach nagłych, bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Program szkolenia dla osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • meldunek wzywania pomocy
 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka - epilepsja
 • zadławienia
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • schemat postępowania ratowniczego w czasie epidemii COVID-19
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO w czasie epidemii COVID-19

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.