Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Wstęp

Szkolenia w formie e-learning, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania I pomocy

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Program szkolenia

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 •  omdlenie, 
 •  epilepsja , 
 •  zadławienie oraz ciała obce w organizmie,
 •  zatrucia, 
 •  cukrzyca, 
 •  porażenie prądem i piorunem, 
 •  zawał serca, 
 •  oparzenia, 
 •  odmrożenia, 
 •  wstrząs, 
 •  pozycja boczna ustalona, 
 •  schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi
 •  Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa (RKO),
 •  meldunek wzywania pomocy.

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.