Szkolenie okresowe bhp trenerów piłki nożnej

Wstęp

Szkolenie online bhp dla trenerów piłki nożnej

Trenerzy piłki nożnej są również zobligowani do znajomości zasad bhp w trakcie sportowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Dostępny na naszej platformie elearningowej bhp kurs online w prosty i szybki sposób przybliża uczestnikom - trenerom wymagania w zakresie bhp oraz aktualizuje wiedzę z zakresu udzielania I pomocy  dzieciom i dorosłym.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników na stanowiskach dydaktycznych i edukacyjnych, wykonujących czynności trenera piłki nożnej

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy trenerów piłki nożnej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe oraz sprzęt sportowy.

4.Postępowanie w razie wypadków, w tym podopiecznych i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2022r,poz. 1510,ze zm.)