Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby w Policji

Wstęp

Kurs  BHP online(samokształcenie kierowane) dla pracowników i funkcjonariuszy służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby w jednostkach Policji: Komendach Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich, itp., mające na celu przypomnienie i aktualizację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy. W sposób praktyczny uczy specyfiki sprawowania funkcji w BHP i BHS.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i służby, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

Zalety i profity szkolenia okresowego pracowników i funkcjonariuszy służby BHP w Policji

Po zakończeniu kształcenia funkcjonariusz i pracownik otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp. Ważność szkolenia wynosi 5 lat.

Program szkolenia dla Pracowników służby bhp, funkcjonariuszy i osób wykonujących zadania tej służby

Pracownik i funkcjonariusz uzyska niezbędną wiedzę w zakresie BHP i BHS. Szkolenie okresowe dla funkcjonariuszy i pracowników służby BHP obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpiecznej służby i pracy. Poniżej ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy i służby funkcjonariuszy Policji

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe pracowników i funkcjonariuszy Policji,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne, w tym ołów oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników i funkcjonariuszy Policji czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym:

-urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

-urządzenia zabezpieczające,

-środki ochrony indywidualnej.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w służbie (z uwzględnieniem programów komputerowych).

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i w służbie i związana z nimi profilaktyka.

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego na stanowisku służby/pracy.

10. Zasady postępowania w razie wypadku związanego ze służbą i przy pracy oraz w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MSWiA-warunki bhp w czasie szkoleń w Policji. Rozporządzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy. Ustawa o Policji.