Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych

Wstęp

Szkolenia BHP przez Internet dla pracowników biurowych, pracowników administracji państwowej, instytucji, urzędów, firm oraz osób, których praca odbywa się przed ekranem komputera.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z dnia 27 lipca 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) tj: dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt 1-4 rozporządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno - biurowych

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,

e) wymagań prawnych i zasad bhp w zakresie pracy zdalnej

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, w tym w procesie pracy zdalnej oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, stanowisk pracy zdalnej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp. Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks Pracy.