Szkolenie bhp dla pracowników wykonujących pracę zdalną 2023

Wstęp

Kurs bhp online dla pracowników, którym polecono wykonywanie pracy zdalnej, w szczególności dla pracowników administracji państwowej, instytucji, urzędów, placówek oświatowych, firm prywatnych oraz osób, których praca odbywa się poza stałym stanowiskiem pracy, np. w miejscu zamieszkania, stałego lub czasowego przebywania, itp.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą zdalną;
  2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wykonujących pracę zdalną;
  3. Kształtowania warunków pracy zdalnej w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych podczas pracy zdalnej.

Program szkolenia dla Pracowników wykonujących pracę zdalną

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy zdalnej oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, którzy wykonują pracę zdalną

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy zdalnej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii, wypadku komunikacyjnego), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy.