Szkolenie okresowe bhp fizjoterapeutów i fizykoterapeutów

Wstęp

Szkolenie BHP online dla personelu medycznego, prowadzącego fizjoterapię i fizykoterapię. Kurs przeznaczony również dla rehabilitantów, masażystów. W trakcie szkolenia poruszane są  kwestie bhp związane z obsługą urządzeń medycznych, emitujących pole EM i promieniowanie laserowe.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z bezpośrednim kontaktem z pacjentem oraz z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników pracujących w bliskim, bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz metod ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Fizjoterapeutów i Fizykoterapeutów

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk fizjoterapeutów, rehabilitantów, fizykoterapeutów, pracujących w bliskim, bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz narażonych na działanie promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe, elektrostymulatory, aparaty do ultradźwięków, sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne oraz inne urządzenia wykorzystywane w gabinetach fizjo i fizykoterapeutycznych

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r,poz 917 z późn. zm.)