Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

Wstęp

Szkolenie BHP e-learning dla pielęgniarek, lekarzy, techników medycznych, techników radiologii fizykoterapeutów, ratowników medycznych oraz innego personelu placówek zdrowia, pracowników jednostek naukowo - badawczych, zatrudnionych przy obsłudze urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, laserowe, RTG oraz monitorów ekranowych. Kurs bhp przeznaczony jest również dla innych pracowników medycznych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego pracującego w narażeniu na działanie pola EM oraz szkodliwego promieniowania

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym podczas pracy w narażeniu na pole EM i szkodliwe promieniowanie oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych, w tym ograniczeń dotyczących oddziaływania pola-EM na osoby szczególnie chronione.

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, w tym sposobów wykrywania i zgłaszania niekorzystnych dla zdrowia skutków narażenia oraz zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Informacja o środkach ochronnych oraz zasadach ograniczania poziomu narażenia lub ograniczania zagrożeń, jakie należy stosować na podstawie rozporządzenia z uwagi na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne. Bezpieczne sposoby pracy ograniczające zagrożenia wynikające z oddziaływania pola-EM. Prawidłowe stosowanie odpowiednio dobranych środków ochronnych.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego w miejscu występowania pola-EM stref ochronnych oraz potencjalnych skutków dla bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z poziomów pola-E i pola-M rozpoznanych w przestrzeni pracy oraz personelu narażonego na działanie promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia. Limity IPN i limity GPO oraz możliwe bezpośrednie skutki oddziaływania pola-EM na organizm człowieka, w tym objawy przejściowe. Omówienie możliwych skutków pośrednich oraz stwarzanych przez nie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r,poz 917 z późn. zm.)