Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Wstęp

Internetowe szkolenie, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z  metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Przeznaczone dla pracowników na stanowiskach  kierowniczych wyznaczonych do przeprowadzania szkoleń na stanowiskach pracy przy zatrudnianiu nowych pracowników, przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie online jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie technik prowadzenia szkoleń stanowiskowych oraz opracowywwania szczegółowych programów szkolenia.

Program szkolenia dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy

1. Podstawowe zagadnienia obejmujące proces szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Opracowanie szczegółowego programu instruktażu.

3. Etapy prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy.

Podstawa prawna

Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.