Szkolenie okresowe bhp lekarzy weterynarii

Wstęp

Szkolenie BHP dla weterynarzy online, lekarzy weterynarii, techników weterynarii,  których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, biologiczne uciążliwe lub niebezpieczne, w tym zagrożeniami podczas obsługi aparatów RTG i w narażeniu na pole EM.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z bezpośrednim kontaktem ze zwięrzętami oraz z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników pracujących w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami oraz ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Lekarzy weterynarii i techników weterynarii

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy lekarzy weterynarii, techników weterynarii, narażonych na bezpośredni kontakt ze zwierzętami oraz na działanie promieniowania elektromagnetycznego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w gabinetach i klinikach weterynaryjnych

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, Ustawa Kodeks pracy.