Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło musi przejść szkolenie bhp?

Data dodania 2019-02-01 09:46:01
Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło musi przejść szkolenie bhp?

Wielu przedsiębiorców, którzy zatrudniają nowych pracowników, zastanawia się, kiedy zobowiązani są do zorganizowania odpowiedniego szkolenia BHP. Przepisy ustawy – Kodeksu Pracy – stanowią jasno. Każdy nowozatrudniony pracownik na podstawie umowy o pracę musi przejść odpowiedni kurs. Jak to natomiast jest z osobami, które zatrudniane są na podstawie umów cywilno-prawnych, takich jak zlecenie czy umowa o dzieło? Czy także tutaj ciążą na przedsiębiorcy te same obowiązki?

Przede wszystkim – bezpieczeństwo

To, do czego przede wszystkim zobligowany jest pracodawca, to stworzenie odpowiednio bezpiecznych warunków pracy także dla osób fizycznych, pracujących w firmie na innych zasadach, niż umowa o pracę. Dotyczy to zarówno siedziby zakładu, jak i miejsca wyznaczonego przez zatrudniającego, w którym określone zadania mają być realizowane. Stanowi o tym art. 304 § 1 Kodeksu Pracy.

Co to oznacza? Przede wszystkim zatrudniający jest zobowiązany do stworzenia warunków, ułatwiających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie, czy jest ona wykonywana w jego firmie, czy też w innym, określonym przez niego miejscu.

Z drugiej strony na przedsiębiorcy ciąży również obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochronnych i odzieży roboczej w przypadku, jeśli dana osoba zostaje krótkotrwale skierowana na określone stanowisko lub też wykonuje czynności inspekcyjne. Ma to przede wszystkim zminimalizować potencjalne zagrożenia, ale też chronić odzież osobistą takiej osoby przed zabrudzeniem czy zniszczeniem.

Jednym zdaniem – zatrudniający ma obowiązek stworzyć warunki gwarantujące możliwie najwyższe bezpieczeństwo wszystkim osobom fizycznym, wykonującym pracę w jego zakładzie. Nie ma tu więc nic ponad to, co musi wykonać względem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca uprawniony, by wymagać

Z przepisów nie wynika jasno, że osoby wykonujące pracę w wybranej firmie na podstawie umowy cywilno-prawnej mają przejść szkolenie organizowane przez właściciela firmy, jednak mają obowiązek znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym można to interpretować w ten sposób, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło powinien zadbać o takie szkolenie we własnym zakresie. Strony jednak mogą w zawartej między nimi umowie zawrzeć obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowadzania odpowiednich kursów BHP i zlecania badań lekarskich.

Natomiast zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilno-prawnej pracodawca ma prawo ubiegać się o przedstawienie aktualnych wyników badań lekarskich i pomyślnego przejścia szkoleń i testów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy obejmowane stanowisko wiąże się z większym ryzykiem dla życia lub zdrowia, niezależnie czy wynika to z warunków środowiskowych, czy też procesów, jakie na nim zachodzą.

Co również jest istotne – zleceniodawca nie jest zobowiązany nie tylko do organizacji kursu, ale również pokrycia jego kosztów. Jeśli więc strony nie uwzględniły tego w umowie, że to pracodawca zajmuje się przygotowaniem odpowiedniego przeszkolenia, to zdobycie wiedzy z zakresu BHP leży wyłącznie po stronie zleceniobiorcy.

Szkolić czy nie?

W tym momencie rodzi się w myśli pytanie – czy nawet jeśli nie jest się zobowiązanym do organizacji szkoleń, to czy warto pozostawić to w gestii zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło  lub umowy zlecenia? Obecnie można z łatwością przeprowadzić szkolenia BHP e-learningowe w atrakcyjnych cenach, dzięki czemu zyskuje się pewność współpracy z wybraną przez nas firmą, która dostarczy takiemu pracownikowi rzetelnej i konkretnej wiedzy, wymaganej do piastowania konkretnego stanowiska.