Szkolenie wstępne bhp online dla pracowników budowlanych

Wstęp

Szkolenie wstępne bhp e-learning  dla pracowników budowlanych podejmujących zatrudnienie. W obecnej sytuacji epidemii, Główny Inspektor Pracy w dniu 20.04.2020 r., przedstawił stanowisko w zakresie szkoleń bhp oraz badań profilkatycznych pracowników. Poniżej zamieszczamy link do strony Państwowej Inspekcji Pracy, opisujący szczegóły dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń bhp:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp

 

 W zdalnym szkoleniu wstępnym bhp - instruktażu ogólnym, zostały uwzględnione kwestie związane z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych, np. prac na wysokości, prac poniżej gruntu, itp., przez pracowników remontowo-budowlanych: zbrojarzy, cieśli szalunkowych, tynkarzy, murarzy, dekarzy, cieśli dachowych, pracowników remontowych, pomocników budowlanych, malarzy, brukarzy, operatorów żurawi, itp.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy.

WAŻNE!
Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny dla pracowników budowlanych ważny jest do 12 miesięcy
Szkolenie wstępne bhp, w tym instruktaż ogólny może przeprowadzić również sam pracodawca, który ukończył szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

 

Program szkolenia dla Pracowników rozpoczynających pracę - szkolenie wstępne

1.  Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.

5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.

6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.

7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego

8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.

9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.

10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko GIP z dnia 20.04..2020 r.