Szkolenie wstępne bhp kosmetyczek, fryzjerek/fryzjerów oraz innych pracowników salonów kosmetycznych i SPA

Wstęp

Szkolenie wstępne bhp online dla pracowników podejmujących zatrudnienie. W obecnej sytuacji epidemii, Główny Inspektor Pracy w dniu 20.04.2020 r., przedstawił stanowisko w zakresie szkoleń bhp oraz badań profilkatycznych pracowników. Poniżej zamieszczamy link do strony Państwowej Inspekcji Pracy, opisujący szczegóły dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń bhp:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp

 

 Nasze szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny zawiera szczegółowo opisane kwestie związane z wykonywaniem prac w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, SPA, odnowy biologicznej, w tym wymagań dotyczących ochrony przed czynnikami chemicznymi oraz biologicznymi, m.in. SARS-CoV-2(COVID-19).

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy.

WAŻNE!
Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny ważny jest do 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.
Szkolenie wstępne bhp, w tym instruktaż ogólny może przeprowadzić również sam pracodawca, który ukończył szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia dla osób rozpoczynających pracę w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i SPA

1.  Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.

5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.

6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.

7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego

8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.

9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.

10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks Pracy. Stanowisko GIP z dnia 20.04.2020 r.